POGOJI POSLOVANJA

za spletno mesto podjetja VIDICUM, pravno in poslovno svetovanje, Tjaša Vidic s.p.

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki ponudnika

Ponudnik izdelkov oziroma storitev je:
Naziv: VIDICUM, pravno in poslono svetovanje, Tjaša Vidic s.p.
Naslov: Glagoljaška ulica 1a
Pošta in kraj: 6000 Koper
Davčna številka: 14090368
Matična številka: 8043698000
Kontaktni elektronski naslov: podpora@pogoji.si
Kontaktna telefonska številka: +386 (0)41 547 104
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: Podjetje je vpisano v registru AJPES od dne 6.9.2017.

Spletno mesto

Pogoji poslovanja so namenjeni naročnikom ob sklepanju pogodb na daljavo preko elektronske pošte ponudnika oziroma preko spletnega mesta oziroma spletnih mest ponudnika: www.pogoji.si

Zakonodaja

Za presojo teh pogojev poslovanja se uporablja slovenska zakonodaja. Pogoji poslovanja so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. list št. 83/01 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. list št. 57/00 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. list št. 61/06 in sprem.), Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Ur. list št. 130/22 in sprem.), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. list št. 21/95 in sprem.), Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1, Ur. list št. 130/22 in sprem.) ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

Pravna načela

1. Ponudnik spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo in ponudbi izdelkov oziroma storitev.
2. Ponudnik ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
3. Ponudnik spoštuje načelo jasnosti in s temi pogoji poslovanja jasno in razumljivo obvešča naročnike o njihovih pravicah.
4. Ponudnik spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Varstvo osebnih podatkov je urejeno v Pogojih zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani in so naročniki z njimi vnaprej seznanjeni.

STORITVE

Glavne storitve

Glavne storitve izvajalca so namenjene izdelavi pravnih pogojev, ki jih naročnik potrebuje pri elektronskem poslovanju preko svojega spletnega mesta, ki ga upravlja. Tri vrste pravnih pogojev, ki jih izvajalec pripravi za naročnika so pogoji zasebnosti, pogoji poslovanja in pogoji uporabe. 

Izvajalec naročniku ponudi tiste pravne pogoje, ki so potrebni pri elektronskem poslovanju naročnika in so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Podporne storitve

Podporne storitve izvajalca so namenjene podpori naročnika pri elektronskem in notranjem poslovanju. Najbolj pogoste podporne storitve so pravilnik o varstvu osebnih podatkov, pogodba z zunanjimi obdelovalci, pravno svetovanje s področja elektronskega poslovanja, izobraževanje s področja varstva osebnih podatkov in elektronskega poslovanja.

Izvajalec naročniku ponudi tiste podporne storitve, ki so potrebni pri elektronskem in notranjem poslovanju naročnika in so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Vsebina pravnih pogojev

Pogoji zasebnosti zajemajo vse določbe, ki izhajajo iz nacionalne in evropske zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Namenjeni so vsem naročnikom, ki imajo na spletni strani ali na spletni aplikaciji obrazce, kjer pridobivajo osebne podatke posameznikov.

Pogoji poslovanja zajemajo vse določbe, ki izhajajo iz nacionalne in evropske zakonodaje s področja elektronskega poslovanja na trgu in varstva potrošnikov. Namenjeni so vsem naročnikom, ki imajo na spletni strani ali na spletni aplikaciji spletno trgovino s spletno košarico, kjer njihovi uporabniki/kupci lahko opravijo naročilo z obveznostjo plačila.

Pogoji uporabe zajemajo določbe, ki so potrebne za pravilno obveščanje uporabnikov o delovanju naročnikove aplikacije, varovanju avtorskih pravic in dopustnih načinih uporabe aplikacije. Namenjeni so vsem naročnikom, ki imajo spletne in/ali mobilne aplikacije.

Naročilo storitev

Ponudba storitve šteje za sprejeto in naročnik naroči storitev s pisno potrditvijo poslane ponudbe preko elektronske pošte. S pisno potrditvijo ponudbe se naročnik strinja tudi s temi pogoji poslovanja izvajalca. 

Po prejemu pisne potrditve ponudbe in naročila storitve velja poslovno razmerje za sklenjeno in izvajalec prevzame obveznost izvedbe naročene storitve, naročnik pa obveznost plačila naročene storitve. 

Z naročilom storitve se naročnik zaveže, da bo izpolnil vprašalnik, ki mu ga izvajalec posreduje. 

Izvajalec in naročnik komunicirata praviloma preko elektronske pošte ali telefona, po potrebi pa dogovorita osebni sestanek.

Cena storitve 

Cena storitve je dokončno oblikovana v ponudbi, ki jo izvajalec posreduje naročniku, ta pa ponudbo potrdi. Izvajalec ima na spletni strani objavljen informativni cenik, s katerim oblikuje končno ponudbo. 

Popusti so predmet posebnih dogovorov med izvajalcem in naročnikom.

Letna članarina

Cena letne naročnine se ne spreminja in je za vse naročnike enaka. Spremeni se lahko le ob spremembi cenika, sprememba pa velja za vse naročnike enako.

8 delovnih dni pred potekom letne članarine izvajalec pošlje naročniku račun za podaljšanje letne članarine. V primeru, da naročnik letne članarine ne obnovi, izvajalec po poteku 8-dnevnega roka za plačilo podaljšanja letne članarine, povezavo do pravnih pogojev zapre.

V letno članarino so zajete tiste storitve, ki so vezane na obstoječe pravne pogoje:

 1. spremembe pravnih pogojev zaradi sprememb zakonodaje, 
 2. ustvarjanje arhivov pravnih pogojev za naročnika (v obliki PDF),
 3. vsebinske spremembe na spletni strani naročnika (npr. spremembe ali dopolnitve nabora osebnih podatkov, podatkov zunanjih obdelovalcev, nabora piškotkov ali drugih področij, ki so v pravnih pogojih že urejena in jih je potrebno spremeniti).

Vprašalnik

Izvajalec naročniku posreduje vprašalnik, preko katerega naročnik izvajalcu posreduje tiste podatke, ki se nanašajo na naročnika (primeroma: podatki naročnika, zunanji obdelovalci naročnika, kontaktni podatki za komunikacijo s strankami naročnika, morebitna regulirana dejavnost naročnika, drugi podatki, ki niso razvidni iz spletne strani in jih izvajalec potrebuje za celovito pripravo pravnih dokumentov) . 

Izvajalec odgovarja za tiste dele pravnih pogojev, kjer ima zakonodaja s posameznega področja urejanja obvezne določbe. Izvajalec ne odgovarja za poslovne odločitve naročnika na tistih področjih, kjer zakonodaja dopušča prosto urejanje poslovnih razmerij, vendar pa izvajalec tudi v teh primerih ravna s profesionalno skrbnostjo do interesov naročnika in ga opozori na pravno najbolj primerno ureditev. 

Naročnik odgovarja za celovito izpolnitev vprašalnika. V primeru, da naročnik opusti dolžno ravnanje glede izpolnitve vprašalnika, izvajalec ne odgovarja za celovite rešitve v pravnih pogojih v tistih delih, kjer naročnik ni jasno postavil svojih zahtev. Izvajalec v tem primeru odgovarja le za tiste vsebine pravnih pogojev, ki so po zakonu obvezne. 

Oblika vprašalnika ni predpisana. Vprašalnik je lahko posredovan s strani izvajalca v elektronski komunikaciji ali preko spletnega obrazca.

Roki opravljenih storitev

Izvajalec izdela pravne dokumente po prejemu odgovorov iz vprašalnika in opravi storitev najkasneje v roku 8 delovnih dni. 

V primeru, da v času izdelave naročnik zahteva popravke ali pride do dodatnih dogovorov med izvajalcem in naročnikom, se dogovorita za kasnejši rok izdelave, v kolikor je daljši rok potreben. 

Opravljena storitev

Storitev je opravljena, ko izvajalec posreduje naročniku vse naročene storitve. Izvajalec naročniku storitev posreduje po elektronski pošti ali na drug dogovorjeni način med izvajalcem in naročnikom. 

Storitev šteje za dostavljeno, ko izvajalec prejme elektronsko potrdilo o prejemu elektronske pošte. Storitev šteje za dostavljeno tudi, če naročnik plača račun. V primeru, da naročnik ustno potrdi prejem, izvajalec zahteva še pisno potrditev po elektronski pošti. 

V primeru, da izvajalec potrebuje pomoč pri komunikaciji s svojim izdelovalcem spletne strani pri namestitvi pravnih pogojev na spletno stran, izvajalec prevzame urejanje namestitve pogojev. Izvajalec lahko za to storitev dodatno zaračuna strošek, ki je odvisen od števila ur, ki jih izvajalec za to porabi. Strošek se obračuna po ceniku v vrednosti svetovalnih ur. 

Plačilo storitve

Naročnik storitev plača v roku 8 dni po prejemu storitve (šteje se datum dostave, ki izvira iz elektronskega potrdila) na transakcijski račun izvajalca po predhodno izstavljenem računu. 

V primeru neplačila izvajalec naročniku posreduje opomin. V primeru neplačila po izteku roka iz opomina, izvajalec lahko sproži ustrezne pravne postopke za izterjavo dolga. 

Reklamacija storitve 

Naročnik ima po prejemu storitve in računa 8 delovnih dni časa, da storitev pregleda in po potrebi reklamira. 

Reklamacije izvajalec upošteva le v tistih delih, ki so bili dogovorjeni z vprašalnikom in drugimi predhodnimi dogovori, ki izvirajo iz elektronske komunikacije med izvajalcem in naročnikom. 

Izvajalec ne upošteva reklamacij, ki se ne nanašajo na dogovorjene vsebine oziroma reklamacij, ki jih izvajalec šteje kot dopolnitve, ki jih naročnik naknadno naroči. V primeru zahtevanih dopolnitev s strani naročnika, se naročnik zavezuje, da bo prvotno naročeno storitev plačal kakor dogovorjeno, dopolnitve pa so predmet novega naročila med izvajalcem in naročnikom. 

Izvajalec upravičeno reklamacijo reši v roku 8 dni po prejemu in storitev pošlje naročniku. Od datuma prejema elektronskega potrdila o času dostave, teče 8 dnevni rok za plačilo storitve.

Namestitev pravnih pogojev

Naročnik prejme naročene pravne pogoje na povezavi. Za namestitev pravnih pogojev na spletno stran naročnika je odgovoren naročnik. Namestitev lahko opravi na dva načina:

 1. Pravni pogoji so objavljeni na spletnem mestu izvajalca in do njih uporabniki naročnika dostopajo preko HTTP/HTTPS povezave. V tem primeru se uporabnikom naročnika odpre spletna stran izvajalca z vsebinami pravnih pogojev naročnika.
 2. Znotraj naročnikove spletne strani, kjer se pravni pogoji prikažejo tako, da jih naročnikova spletna stran pridobi z AJAX klicem na strežnik izvajalca. Ta vrne besedilo pogojev v obliki HTML (brez oblikovanja). V tem primeru mora naročnik oz. njegov izdelovalec spletne strani poskrbeti za oblikovanje po meri naročnika. V tem primeru uporabnik naročnika ne zapusti spletne strani naročnika.

V primeru, da naročnik namesti pravne pogoje v kakršnikoli drugi obliki, ki ne omogoča rednega posodabljanja pogojev, izvajalec ne jamči za vsebine pravnih pogojev.

Posodabljanje pravnih pogojev 

Izvajalec redno posodablja vsebine pravnih pogojev (pogoji zasebnosti, poslovanja in uporabe). Izvajalec ne vzdržuje ostalih pravnih dokumentov, razen če je to posebej dogovorjeno z naročnikom.

Posodabljanje pravnih pogojev je zajeto v ceno letne članarine, ki se vsako leto obnavlja.

Posodabljanje ne zajema, razen če ni drugače dogovorjeno med izvajalcem in naročnikom, sledečih storitev: 

 1. sprememb ali popravkov pravnih pogojev, ki so posledica razširitve ali spremembe dejavnosti stranke, 
 2. pripravo dodatnih pravnih vsebin (primeroma: pisne izjave o omejitvi odgovornosti, pogodbe, ki jih stranka potrebuje za svojo dejavnost ipd.), 
 3. preučevanje dodatnih pravnih tekstov, ki jih stranka potrebuje za svojo dejavnost (primeroma: razne zavarovalne in druge pogodbe, dogovor o nerazkrivanju informacij ipd). 

Za storitve, ki jih letna naročnina ne zajema, izvajalec naročniku, po predhodnem povpraševanju, pripravi novo ponudbo in storitve ovrednoti po veljavnem ceniku.

Jamstvo za pravne pogoje

Izvajalec jamči za pravne pogoje:

 1. pogoje zasebnosti v slovenskem in v tujih jezikih,
 2. pogoje poslovanja v slovenskem in v tujih jezikih,
 3. pogoje uporabe v slovenskem in v tujih jezikih.

Jamstvo zajema:

 1. pravni pogoji so na dan nastanka skladni z vso relevantno zakonodajo glede na vsebino pravnih pogojev,
 2. samodejno posodabljanje pravnih pogojev ob vsakokratni spremembi zakonodaje,
 3. redno obveščanje naročnika o spremembah pravnih pogojev, kolikor so spremembe povezane s spremembami zakonodaje,
 4. prevzem reševanja inšpekcijskega nadzora (tržna inšpekcija za pogoje poslovanja, informacijski pooblaščenec za pogoje zasebnosti).

Za reševanje inšpekcijskega nadzora naročnik ne plača izvajalcu dodatnih stroškov izvedbe storitve reševanja inšpekcijskega nadzora.

Naročnik jamstvo lahko uveljavlja, če:

 1. jamstvo uveljavlja za pravne pogoje, ki jih je pripravil izvajalec,
 2. je v celoti upošteval vsa pisna navodila izvajalca pri namestitvi pravnih pogojev, 
 3. je v celoti upošteval vsa pisna navodila izvajalca pri namestitvi ustreznih pravnih obvestil in potrditvenih oken pri spletnih obrazcih in v spletni košarici pri spletnih trgovinah ter pri obvestilih o piškotkih in drugih potrebnih obvestilih,
 4. je v celoti upošteval vsa druga pisna navodila izvajalca, ki izhajajo iz drugi potreb naročnikove spletne strani,
 5. izvajalca obveščal o vsebinskih spremembah na spletni strani naročnika, ki vsebuje pravne pogoje izvajalca, da je lahko izvajalec vse spremembe redno vnašal v pravne pogoje ter jih s tem posodabljal na obstoječe stanje spletne strani,
 6. je redno spremljal obvestila, ki jih pošilja izvajalec iz elektronskega naslova: spletni@pogoji.si
 7. je poravnal letno članarino za pravne pogoje.

Odgovornost izvajalca

Izvajalec je odgovoren za:

 1. strokovnost vsebin pravnih pogojev in podpornih storitev,
 2. tehnično delovanje storitve, razen izjem, ko na tehnične motnje nima neposrednega vliva,
 3. dajanje pisnih navodil naročnikom,
 4. redno posodabljanje pravnih pogojev zaradi sprememb zakonodaje ali poslovne prakse,
 5. obveščanje naročnikov o spremembah in posodobitvah preko elektronskega naslova spletni@pogoji.si,
 6. ustvarjanje arhivov pravnih pogojev za vsakega naročnika,
 7. za pravočasno obveščanje o podaljšanju letne članarine,
 8. za jamstvo v primeru inšpekcijskih nadzorov, v kolikor naročnik ravna v skladu s temi pogoji poslovanja izvajalca.

Odgovornost naročnika

Naročnik je odgovoren za:

 1. pravilnost podatkov, ki jih sporoči izvajalcu ob pripravi in spremembah pravnih pogojev,
 2. pravilno namestitev pravnih pogojev na spletno stran,
 3. pravilno namestitev obvestil in potrditvenih okenc v spletnih obrazcih na naročnikovi spletni strani, ki uporablja pravne pogoje izvajalca,
 4. redno obveščanje izvajalca o vsebinskih spremembah poslovanja naročnika ali naročnikove spletne strani, na katere izvajalec nima vpliva in jih brez predhodnega obvestila naročnika ne more vnesti v pravne pogoje in jih redno posodobiti,
 5. redno spremljanje obvestil izvajalca iz elektronskega naslova: spletni@pogoji.si
 6. plačilo storitev izvajalca in plačilo letne članarine.

Smiselna uporaba

Za podporne storitve izvajalca se smiselno uporabljajo vse določbe v tem aktu, razen določb, ki se nanašajo na posodabljanje pravnih pogojev.

Posebni dogovori 

Ne glede na določbe tega akta, lahko izvajalec in naročnik dogovorita in uredita poslovno razmerje drugače, v skupnem zasledovanju poslovnega interesa obeh.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pogojev poslovanja

1. Pogoji poslovanja veljajo za vse naročnike preko spletnega mesta ponudnika ter v primeru sklepanja pogodb ali potrjevanja naročil preko elektronske pošte ali drugih primerljivih komunikacijskih kanalov ponudnika (pogodbe sklenjene na daljavo). V primeru dogovorov z uporabo telefona, ponudnik pridobi pisno potrditev naročila s strani naročnika preko elektronske pošte ali drugih primerljivih komunikacijskih kanalov ponudnika (pisna potrditev) in šele v tem primeru velja pogodbeno razmerje (nakup ali naročilo) za sklenjeno. Pri izmenjavi sporočil z naročnikom, ponudnik le-tega obvesti in mu v dostopni obliki posreduje te pogoje poslovanja, s katerimi se naročnik seznani in pisno strinja preden se naročilo šteje za potrjeno.
2. Pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko tega spletnega mesta in/ali z uporabo elektronske pošte oziroma primerljivih komunikacijskih kanalov.
3. Pogoji poslovanja so sestavni del naročila. V kolikor ni sklenjena posebna pisna pogodba, se potrjeno naročilo in veljavni pogoji poslovanja štejejo za dogovorjeno pogodbeno razmerje.
4. Naročnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred naročilom izdelka ali storitve v spletni košarici ali preko elektronske pošte oziroma drugih primerljivih komunikacijskih kanalov.

Krajevna veljavnost

Pogoji poslovanja veljajo za vse naročnike  in za vsa naročila, ne glede na državo dostopa naročnika.

Spremembe pogojev poslovanja

1. Ponudnik pogoje poslovanja redno posodablja z zakonskimi spremembami.
2. Ponudnik si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pogojev poslovanja ne glede na spremembe zakonodaje.
3. Ponudnik svoje naročnike obvešča o pomembnih spremembah, ki lahko vplivajo na njihove pravice in obveznost, pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
4. Ponudnik zagotavlja arhiv sprememb pogojev poslovanja, ki je vsakemu naročniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ponudnika.

Reševanje sporov

Ponudnik in naročnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, zato se lahko naročnik v primeru nerešenega spora obrne na organ alternativnega reševanja sporov.

Naročnik lahko izbere alternativno obliko reševanja spora in svoje pravice uveljavlja preko spletišča: Reševanje potrošniških sporov

Nacionalna kontaktna točka za dodatne informacije je določena v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: Nacionalna kontaktna točka

Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu ponudnika.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 08.06.2018 13:28